Годишно отчетно-изборно събрание

на 18 апр , 2019

Настоятелството на читалище „Братя Миладинови‘1917“, София, квартал Княжево, въз основа на чл.15, ал. 1 от Закона за народните читалища и решение на Настоятелството от 11.03.2019 г.,
кани членовете на читалището да вземат участие в Общото отчетно-изборно събрание, което ще се състои на

18.04.2019 г. от 18 часа в малкия салон при следния дневен ред:

1. Отчет на Настоятелството за дейността на читалището за периода март 2018 г. – март 2019 г.
2. Отчет на Проверителната комисия за финансовото състояние на читалището за същия период.
3. Актуализация на Устава на читалището.
4. Избор на ново Настоятелство и Проверителна комисия.
5. Разни.

ОТ НАСТОЯТЕЛСТВОТО