Отчетно събрание, март 2015

Настоятелството на
Народно читалище „Братя Миладинови – 1917“
Ви кани на

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Събранието ще се проведе на 30.03.2015г. /понеделник/, от 18:00 часа, в Камерна зала на Читалището – София, Княжево, бул. „Цар Борис III” №375.

ДНЕВЕН РЕД:

Представяне на годишен отчет за 2014 г.;
Отчет на ревизионната комисия;
Разисквания по отчетите;
Организационни.

Съгласно ЗНЧ, при липса на кворум, събранието ще се състои 1 /един/ час след обявения начален час, на същото място, при същия дневен ред.