Годишно отчетно събрание

на 11 апр , 2017

Настоятелството на

Народно читалище „Братя Миладинови – 1917”

Ви кани на

   

   ГОДИШНО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ

 

 Събранието ще се проведе на 19.04.2017г. /сряда/,

от 18.30 часа, в камерната зала на Читалището –гр.София,кв. Княжево, бул.”Цар Борис III” №375

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността 2016г.;

2. Финансов отчет;

3. Отчет на ревизионната комисия;

4. Разисквания по отчетите.

 

Съгласно ЗНЧ, при липса на кворум, събранието ще се състои 1  /една/ седмица след обявената дата, на същото място, при същия дневен ред и начален час.