Годишно отчетно събрание

на 24 юни , 2020

Настоятелството на читалище „Братя Миладинови‘1917“, София, квартал Княжево, въз основа на чл.15, ал. 1 от Закона за народните читалища и решение на Настоятелството от 20.05.2020 г.,
кани членовете на читалището да вземат участие в Общото отчетно събрание, което ще се състои на

24.06.2020 г. от 18:30 часа в малкия салон при следния дневен ред:

1. Отчет на Настоятелството за дейността на читалището за периода март 2019 г. – март 2020 г.
2. Финансов отчет
3. Отчет на Проверителната комисия
4. Разни

ОТ НАСТОЯТЕЛСТВОТО