Годишно отчетно-изборно събрание

на 29 яну , 2016

Настоятелството на

Народно читалище „Братя Миладинови – 1917”

Ви кани на

   

   ГОДИШНО ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО  СЪБРАНИЕ

 

 Събранието ще се проведе на 29.03.2016г. /вторник/,

от 18.30 часа, в камерната зала на Читалището –гр.София,кв. Княжево, бул.”Цар Борис III” №375

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността 2015г.;

2. Финансов отчет;

3. Отчет на ревизионната комисия;

4. Разисквания по отчетите;

5. Избор на ново настоятелство и проверителна комисия;

 

Съгласно ЗНЧ, при липса на кворум, събранието ще се състои 1  /един/ час след обявения начален час, на същото място, при същия дневен ред.